Biên bản Họp cư dân ngày 18/9/2022

Biên bản Họp cư dân ngày 18/9/2022

Chi tiết các nhiệm vụ, nội dung đã thống nhất tại cuộc họp:

▪ Thời gian: 9h30 – 11h ngày 18/9/2022
▪ Ban tổ chức: Ban quản trị tòa S1.05
▪ Thành phần tham dự:
✓Ban quản trị tòa S1.05
✓19 cư dân

NỘI DUNG CUỘC HỌP